Bestuur

Het Mundus College is onderdeel van Esprit Scholen en het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Esprit Scholen. 

Contactgegevens van Esprit Scholen:
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Tel. 020-5854811

De schooldirecteuren vormen samen het managementteam. Het managementstatuut beschrijft de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de schooldirecteuren.

Onderwijsmanifest
De onderwijsambities van Esprit Scholen staan in het onderwijsmanifest 2018-2022. Het onderwijsmanifest beschrijft de missie en visie voor het onderwijs van de Esprit scholen. Het is de basis voor de schoolplannen.

Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van leerlingen op de scholen. In het leerlingenstatuut staat wat er van de leerlingen op school wordt verwacht, maar ook wat de leerlingen van de school, de leraren en hun medeleerlingen kunnen verwachten.

Voor de school en de leraren is het namelijk goed dat zij weten waar ze de leerlingen aan kunnen houden, maar ook dat de leraren weten waar ze door de leerlingen op aangesproken kunnen worden. Voor iedereen in de school is het noodzakelijk dat deze rechten en plichten van en tegenover leerlingen niet willekeurig zijn, maar dat deze zijn vastgesteld. Daarvoor is dit leerlingenstatuut opgesteld.