Klachten

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klachten, niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van Esprit Scholen. Een klacht kan worden ingediend door een ouder van een leerling, leerling of medewerker van Esprit Scholen.

Klachtenregeling

Geschillen
Esprit Scholen is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Deze stichting fungeert tevens  als één loket voor geschilbehandeling voor het gehele onderwijs, zoals in de cao is voorgeschreven.

Als u, of u nou ouder van een leerling, leerling of medewerker van Esprit Scholen bent, na de interne afhandeling van een klacht toch nog behoefte voelt om uw klacht door een onafhankelijke instantie te laten beoordelen, kunt u zich wenden tot de Stichting Onderwijsgeschillen. Dit kan schriftelijk of per e-mail.

Stichting Onderwijsgeschillen
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD  Utrecht
Telefoon: 030-2809590
e-mail:  info@onderwijsgeschillen.nl
website:  www.onderwijsgeschillen.nl
De stichting kent de volgende commissies:

  • Commissie van Beroep
  • Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (Wet Medezeggenschap Scholen)
  • Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering
  • Landelijke geschillencommissie dgo (overleg tussen werkgevers en werknemers zonder bemoeienis van de vakbonden)

Vertrouwensinspecteur
Bij de Inspectie van het onderwijs zijn vertrouwensinspecteurs werkzaam. Zij hebben een specifieke taak wanneer het gaat om klachten op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, fysiek en psychisch geweld, radicalisering en discriminatie. Zij kunnen informatie geven, adviseren over eventueel te nemen stappen of ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen. Ook kunnen zij bijstaan bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteurs behandelen deze klachten met de grootste zorgvuldigheid en nemen geen actie zonder instemming van de melder. Leerlingen, ouders, docenten en andere bij de school betrokkenen die met genoemde klachten te maken hebben, kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Bij een vermoeden van seksuele intimidatie of seksueel misbruik ligt er voor de scholen een verplichting om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is dagelijks tijdens kantooruren te bereiken op: 0900 1113111.