Klachtenbeleid

   

Klachten
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Als het niet lukt de klacht op school op te lossen,dan kunt u terecht bij het bestuur van onze school (bestuur@cb.espritscholen.nl) In de klachtenregeling van Esprit Scholen is onze klachtprocedure beschreven. 

Klachtenregeling

Onderwijsgeschillen
Als u, of u nu ouder van een leerling, leerling of medewerker van Esprit Scholen bent, na de interne afhandeling van een klacht toch nog behoefte voelt om uw klacht door een onafhankelijke instantie te laten beoordelen, kunt u zich wenden tot de Stichting Onderwijsgeschillen. Dit kan schriftelijk of per e-mail.

Stichting Onderwijsgeschillen
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD  Utrecht
Telefoon: 030-2809590
e-mail:  info@onderwijsgeschillen.nl
website:  www.onderwijsgeschillen.nl
De stichting kent de volgende commissies:

  • Commissie van Beroep
  • Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (Wet Medezeggenschap Scholen)
  • Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering
  • Landelijke geschillencommissie dgo (overleg tussen werkgevers en werknemers zonder bemoeienis van de vakbonden)
     

Vertrouwensinspecteur
Bij de Inspectie van het onderwijs zijn vertrouwensinspecteurs werkzaam. Zij hebben een specifieke taak wanneer het gaat om klachten op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, fysiek en psychisch geweld, radicalisering en discriminatie. Zij kunnen informatie geven, adviseren over eventueel te nemen stappen of ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen. Ook kunnen zij bijstaan bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteurs behandelen deze klachten met de grootste zorgvuldigheid en nemen geen actie zonder instemming van de melder.

Leerlingen, ouders, docenten en andere bij de school betrokkenen die met genoemde klachten te maken hebben, kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Bij een vermoeden van seksuele intimidatie of seksueel misbruik ligt er voor de scholen een verplichting om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is dagelijks tijdens kantooruren te bereiken op: 0900-1113111.


Flyer vertrouwensinspecteurs

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.